Nội dung mới cập nhật của trang tư vấn từ ngày 18/12/2012 đến 01/01/2013

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 02/01/2013 - 6471 lượt xem.

Phí và thuế khác:

♦ Thuế môn bài
♦ Thuế tài nguyên.
♦ Lệ phí trước bạ.
♦ Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

Chế độ kế toán doanh nghiệp:

 Quy định về lập báo cáo tài chính
 Chế độ chứng từ kế toán
 Danh mục sổ kế toán áp dụng cho Doanh Nghiệp.

Bảo hiểm:

 Quy định về tỷ lệ trích bảo hiểm.

Corporatinon Income Tax:

 Law on corporate income tax
 General provisions.
 Taxes base and tax calculation methods
 Expense .
 Income.

Xem chi tiết tại đây.