Thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2017 & tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng cuối năm 2017

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 04/07/2017 - 5196 lượt xem.

1. Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 07 năm 2017

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 07 năm 2017, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

a/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 07 năm 2017 là 1 USD = 22.415 đồng.

b/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 07 năm 2017 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

c/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.
– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Nguồn: Công văn 3081/TB-KBNN, ngày 30/06/2017

2. Tỷ giá quy đổi tiền lương 6 tháng cuối năm 2017

Tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ ngày 03/07/2017 cho 6 tháng cuối năm 2017, đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ là 22.431 đồng/USD.

Nguồn: Công văn 1383/BHXH-QLT, ngày 03/07/2017

Diễn đàn Webketoan