Thông tư 10/2014/TT-NHNN sửa đổi Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN về tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán (HTTKKT) các Tổ Chức Tín Dụng

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 25/03/2014 - 17819 lượt xem.

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 10/2014/TT-NHNN sửa đổi Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN về tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán (HTTKKT) các TCTD

Theo đó, bãi bỏ 16 tài khoản trong Hệ thống tài khoản Kế toán các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN như:tien-mat
+ TK 312- Giá trị công cụ lao động đang dùng đã ghi vào chi phí
+ TK 472- Mua bán ngoại tệ từ các nguồn khác
+ TK 479- Chuyển đổi ngoại tệ thanh toán trong nước
+ Tk 481- Nhận vốn để cho vay đồng tài trợ bằng đồng Việt Nam
…..

Bổ sung 55 tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng, trong đó đáng chú ý là các Tài khoản:

+TK 16 – Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn; 
+TK 139- Dự phòng rủi ro; 
+TK 26 – Tín dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài;
+TK 487- Cấu phần Nợ của cổ phiếu ưu đãi.

Bổ sung quy định được mở thêm TK chi tiết theo yêu cầu quản lý nghiệp vụ khi cần thiết của các TCTD.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2014, bãi bỏ các Quyết định 807/2005/QĐ-NHNN29/2006/QĐ-NHNN; 02/2008/QĐ-NHNN .
….

Download văn bản về tại: www.webketoan.vn/forum

Diễn đàn Webketoan