Thông tư 200/2014/TT-BTC – Hệ thống tài khoản và biểu mẫu báo cáo tài chính

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Saturday 24/01/2015 - 118637 lượt xem.

Giới thiệu Thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính đã ký ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp mới theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Chế độ kế toán mới ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế trong giai đoạn mới, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh và hội nhập quốc tế. Chế độ kế toán mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, thay thế cho chế độ kế toán cũ theo Quyết định số 15.

Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp được ban hành trong phụ lục 1 kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC. Danh mục hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán mới bao gồm 76 tài khoản cấp một.

Theo chế độ kế toán mới tài khoản có một số thay đổi như: Tôn trọng bản chất hơn hình thức; Các tài khoản phản ánh đầu tư tài chính được thiết kế lại toàn bộ theo thông lệ quốc tế (Chứng khoán kinh doanh, đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, Sẵn sàng để bán); Không phân biệt ngắn hạn dài hạn trên tài khoản, chỉ phân biệt trên BCTC; Cập nhật tối đa các nội dung của CMKTQT trên nguyên tắc không trái với Luật kế toán; …

Tải về phụ lục hệ thống tài khoản tại thư viện Webketoan

Biểu mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

– Bổ sung, sửa đổi nhiều chỉ tiêu của BCĐKT; Bổ sung chỉ tiêu Lãi suy giảm trên cổ phiếu của BCKQKD; Bổ sung sửa đổi một số chỉ tiêu của BCLCTT.

– Đặc biệt nhất trong hệ thống BCTC là phần thuyết minh BCTC hầu như mới toàn bộ, xây dựng trên nguyên tắc minh bạch, công khai, linh hoạt; Yêu cầu thuyết minh chi tiết về thông tin các bên liên quan đối với nhiều chỉ tiêu để góp phần chống chuyển giá; Thuyết minh về nợ xấu và nợ phải trả chậm thanh toán,..

Tải về phụ lục biểu mẫu báo cáo tài chính tại thư viện Webketoan

che-do-ke-toan-dn-tt-200

Diễn đàn Webketoan