Thông tư 78 hướng dẫn về Thuế TNDN từ năm 2014

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 26/06/2014 - 85577 lượt xem.

thong tu 78 Thue TNDNThông tư số 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài chính. Thông tư  hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2014, áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN 2014 trở đi và thay thế cho Thông tư số 123/2012/TT-BTC

Văn bản pháp quy về Thuế TNDN hiệu lực từ năm 2014

  • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 và Luật số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Xem Luật Thuế TNDN hợp nhất tại thư viện Webketoan

  • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.

Tải về tham khảo chi tiết văn bản Thông tư số 78/2014/TT-BTC tại thư viện của Webketoan

 

Bài cộng tác của Tamantax chuyên dịch vụ kế toán và đại lý thuế.

Diễn đàn Webketoan