Bộ tài chính ban hành quyết định mới quy định về các thủ tục hành chính

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 27/10/2016 - 6638 lượt xem.

Ngày 30/06/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1500/QĐ-BTC, trong đó quy định:

1. DANH MỤC:

– Danh mục các Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thuế bị bãi bỏ
– Danh mục thủ tục hành chính trong đó có nêu thông tư hướng dẫn

2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Nhiều quyết định công bố thủ tục hành chính trước kia bị bãi bỏ

– Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục thuế
– Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục thuế
– Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục thuế

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục thuế trong đó bao gồm:

– Thủ tục đăng ký thuế
– Thủ tục khai thuế GTGT
– Thủ tục khai thuế TNDN
– Thủ tục khai thuế TNCN
– Thủ tục khai thuế tài nguyên, thuế, phí BVMT
– Thủ tục khai thuế, phí, lệ phí khác
– Thủ tục hóa đơn, biên lai
– Thủ tục hoàn thuế, miễn, giảm thuế
– Thủ tục khác:
+ Nộp dần tiền thuế nợ
+ Gia hạn hồ sơ khai thuế
+ Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế
+ Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
+ Thông báo phương pháp trích khấu hao hồ sơ TSCĐ
+ Cấp giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước
+ Đề nghị điều chỉnh sai sót liên quan đến khoản nộp ngân sách nhà nước.

Tải quyết định: Tại đây

Diễn đàn Webketoan