Cập nhật chính sách thuế mới tháng 12/2012

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 02/01/2013 - 13651 lượt xem.

Thuế GTGT.

CV 17164/BTC-TCT ngày 11/12/2012 của BTC gửi các CT.

Thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng: Khoản thu từ lãi tin cho vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

 CV 6795/CT-TTHT ngày 07/09/2012 của CT TPHCM.

Hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT đối với hàng hóa mua tại nước ngoài nhưng giao hàng tại kho ngoại quan.

 CV 8741/CT-TTHT ngày 14/11/2012 của CT TPHCM.

Thuế GTGT đối với hàng hóa cung cấp cho DN chế xuất.

 CV 8253/CT-TTHT ngày 03/12/2012 của CT TPHCM

Về chứng từ thanh toán qua ngân hàng và khấu trừ thuế GTGT.

Thuế thu nhập cá nhân.

Luật 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012

SĐBS một số điều của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12.

 CV 8253/CT-TTHT ngày 03/12/2012 của CT HCM

Về miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn cho công nhân trong năm 2012

 CV 8988/CT-TTHT ngày 21/11/2012 của CT TPHCM

Hướng dẫn quy đổi thu nhập sau thuế ra thu nhập trước thuế

 CV 9143/CT-TTHT ngày 27/11/2012 của CT TPHCM

Công ty Mẹ trả tiền lương, Công ty tại VN chịu trách nhiệm thanh toán thuế TNCN cho Tổng Giám đốc

 CV 9336/CT-TTHT ngày 30/11/2012 của CT TPHCM

Thuế TNCN đối với hợp đồng tư vấn bán thời gian trong thời gian 12 tháng

 CV 10116/CT-TTHT ngày 25/12/2012 của CT TPHCM

Thủ tục hồ sơ chứng từ chi phí tiền lương

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thông tư số 199 /2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của BTC

Hướng dẫn việc chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN.

 CV 17049/BTC-TCT ngày 07/12/2012 của BTC gửi các CT

Hoàn nhập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

 CV 9208/CT-TTHT ngày 28/11/2012 của CT TPHCM

Không tính vào chi phí khoản lỗ do đầu tư cổ phiếu vào DN khác,sau đó DN này giải thể và hoàn trả lại vốn

 CV 8253/CT-TTHT ngày 03/12/2012 của CTHCM

Về ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động kinh doanh thuốc của các cơ sở kinh doanh khám chữa bệnh

Thuế nhà thầu.

CV 3929/TCT-CS ngày 08/11/2012 của TCT gửi các CT

 Tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với lãi tiền vay

 CV 3998/TCT-CS ngày 12/11/2012 của TCT gửi CT Hà Nội

Về việc áp dụng tỷ lệ % trên DTTT đối với tái bảo hiểm ra nước ngoài đối với những hợp đồng ký trước ngày 01/03/2012

Hóa đơn.

CV 4353/TCT-CS ngày 05/12/2012 của TCT gửi Hội tư vấn thuế

 Lập hóa đơn đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ:

Xử lý hóa đơn đã lập có sai sót

 CV 4055/TCT-CS ngày 14/11/2012 của TCT

Hóa đơn có cùng ký hiệu, số thứ tự nhưng khác ký hiệu mẫu

 CV 8253/CT-TTHT ngày 03/12/2012 của CTHCM

Về việc lập hóa đơn đối với trường hợp doanh nghiệp mua hàng tại Lào, không nhập khẩu vào Việt Nam và bán tại Lào.

 CV 9781/CT-TTHT ngày 14/12/2012 của CT TPHCM

Hủy hoá đơn cung cấp dịch vụ đã bị mất

 CV 9330/CT-TTHT ngày 30/11/2012 của CT TPHCM

Hóa đơn, chứng từ khi bảo hành sản phẩm

Quản lý thuế.

Luật số 21/2012/QH13 ngày 201/11/2012

 SĐBS số điều của Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11

 CV 4367/TCT-CS ngày 06/12/2012 của TCT gửi các CV

Thu thuế môn bài năm 2013

 CV 8253/CT-TTHT ngày 03/12/2012 của CTHCM

Về thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung trong trường hợp được miễn, giảm thuế TNDN theo Thông tư số 140/2012/TT-BTC

Về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế khi xin tạm ngưng kinh doanh và kê khai trong khoảng thời gian xin tạm ngưng kinh doanh.

Về kỳ tính thuế đầu tiên khi bắt đầu đăng ký hoạt động kinh doanh.

 CV 9284/CT-TTHT ngày 29/11/2012 của CT TPHCM

Về việc kê khai điều chỉnh thuế GTGT sau khi Doanh nghiệp có quyết định thanh tra

Diễn đàn Webketoan