Cập nhật một số văn bản thuế mới cuối năm 2016

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 19/12/2016 - 6272 lượt xem.

1. Làm mất liên 2 Phiếu xuất kho bị xử phạt như mất hóa đơn.

Công văn 5411/TCT-CS, ngày 24/11/2016

Căn cứ:

– Điều 156 Luật số 80/2015/QH13
– Khoản 4 Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP
– Điểm g Khoản 4 Điều 3 Nghị định 49/2016/NĐ-CP
– Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC
Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp bị mất liên 2 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trong quá trình chuyển trả phiếu cho bên nhận hàng thì bị xử phạt theo pháp luật về hóa đơn.
Theo quy định tại Nghị định 49/2016/NĐ-CP và Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC, có thể phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

2. Danh mục mới về ngành nghề có điều kiện

Luật 03/2016/QH14, được thông qua vào ngày 22/11/2016.

Bổ sung hoạt động kinh doanh pháo nổ vào danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh và
thay thế Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật này.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

Quy định về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện sau đây có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017:
a) Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị;
b) Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô.

Tải Luật: Tại đây.

3. Không lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thì phải chịu trách nhiệm nộp số tiền còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Công văn 5742/TCT-TNCN, ngày 12/12/2016

Căn cứ:
– Điểm h.2.1.1.1 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC
– Điêm h.2.1.2 khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp được cá nhân ủy quyền quyết toán thay không lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và không xuất trình được khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

4. Chi phí lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác

 

Công văn 5594/TCT-CS, ngày 02/12/2016
Căn cứ:
– Điểm e, Điểm k, Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP
– Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
– Điểm 2.18 và Điểm 2.31 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC

Theo đó:

– Trước năm 2015 thì khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác là khoản chi không được trừ. Chi phí này được tính vào giá vốn chuyển nhượng khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn.

– Kể từ năm 2015, khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác (sau khi đã góp đủ vốn điều lệ) mới được chấp nhận là chi phí hợp lý.

Diễn đàn Webketoan