Cập nhật một số văn bản thuế mới

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 28/11/2016 - 5116 lượt xem.

1. Những thu nhập nào không được hưởng ưu đãi thuế theo địa bàn?

Căn cứ: Khoản 1, Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 96/2015/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp có dự án đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (không bao gồm thu nhập thực hiện ngoài địa bàn) trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.”.

Nguồn tham khảo: Công văn 5362/TCT-CS, ngày 21/11/2016


2. Vừa thực hiện đổi tên, vừa có cổ đông rút cổ phần vốn có phải chịu lệ phí trước bạ?


Căn cứ:

– Khoản 1, Điều 119, Luật Doanh nghiệp năm 2014
– Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 34/2013/TT-BTC 

Theo đó:

Trường hợp Công ty hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần, có thay đổi tên nhưng không thay đổi chủ sở hữu thì tài sản đăng ký lại sẽ được miễn nộp LPTB, kể cả khi có cổ đông rút phần vốn là cổ phần tự do chuyển nhượng.

Nguồn tham khảo: Công văn 5360/TCT-CS, ngày 21/11/2016

3. Kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với hóa đơn bỏ sót


Căn cứ: 

– Khoản 6, Điều 1, Luật số 31/2013/QH13
– Khoản 2, Điều 5, Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Theo đó:

Đối với các hóa đơn bỏ sót do doanh nghiệp tự phát hiện sau thời điểm cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thì doanh nghiệp vẫn được phép kê khai bổ sung, điều chỉnh.

Việc xử phạt sẽ căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc kê khai sót.

Nguồn: Công văn 5338/TCT- KK, ngày 18/11/2016

4. Thông tư 174/2016/TT-BTC, ngày 28/10/2016

Thông tư này sửa đổi thẩm quyền quyết định giá bán điện thương phẩm bình quân làm căn cứ để tính thuế tài nguyên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện.

Thông tư có hiệu lực ngày 12/12/2016.

Tải Thông tư: Tại đây

Diễn đàn Webketoan