Đề cương giới thiệu Luật Kế toán 2015

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 05/07/2016 - 7133 lượt xem.

Đề cương gồm mấy mục sau:
I. Sự cần thiết ban hành
1. Đánh giá tình hình thực hiện Luật kế toán năm 2003
2. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật kế toán 2003
II. Quan điểm chỉ đạo
III. Bố cục của Luật
Chương I: Những quy định chung
Chương II: Nội dung công tác kế toán
Chương III: Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán
Chương IV: Hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán
Chương V: Quản lý nhà nước về kế toán
Chương VI: Điều khoản thi hành
IV. Nội dung sửa đổi, bổ sung căn bản
1. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
2. Về đối tượng kế toán
3. Về nguyên tắc kế toán
4. Về chuẩn mực kế toán
5. Về chế độ kế toán
6. Về báo cáo tài chính nhà nước
7. Các hành vi bị cấm
8. Về kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ
9. Về trách nhiệm của người đại diện pháp luật của đơn vị kế toán và kế toán trưởng
10. Về việc tăng cường tính công khai, minh bạch
11. Về kinh doanh dịch vụ kế toán
12. Về tổ chức nghề nghiệp kế toán
13. Về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kế toán
V. Tổ chức thực hiện
1. Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật kế toán
2. Tuyên truyền, phổ biến về Luật kế toán

Dowload đề cương: Tại đây

 

Diễn đàn Webketoan