Điểm mới về thuế Thu Nhập Cá Nhân theo luật số 26/2012/QH13

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 11/12/2012 - 17517 lượt xem.

Điểm mới về thuế Thu Nhập Cá Nhân theo luật số 26/2012/QH13

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 1 của Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Thu Nhập Cá Nhân thì có bổ sung các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân :

+ Các khoản trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công thì sẽ được miễn thuế Thu Nhập Cá Nhân.

+ Các khoản tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả, tiền lương hưu do Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hằng tháng được miễn thuế TNCN.

Cũng theo Luật này thì các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển  nhượng bất động sản dưới mọi hình thức đều phải đóng thuế TNCN.

Theo luật số 04/2007/QH12 thì nếu cá nhân áp dụng kỳ tính thuế theo năm thì phải đăng ký từ đầu năm với cơ quan thuế đối với thu nhập từ chứng khoán nhưng theo luật mới 26/2012/QH13 thì cá nhân không phải đăng ký đầu năm với cơ quan thuế nữa.

Căn cứ vào khoản 4, Điều 1 của Luật số 26/2012/QH13 thì mức giảm trừ gia cảnh có thay đổi so với luật trước đây, cụ thể:

+ Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng.(108 triệu đồng/năm).

+ Mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Căn cứ vào khoản 5, Điều 1 của luật 26/2012/QH13: Khoản đóng BHTN và khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện sẽ được trừ ra khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

Hiệu lực thi hành: Ngày 01 tháng 07 năm 2013

*( Nguồn tham khảo: Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012)*

Diễn đàn Webketoan