DNNN phải công khai thông tin tài chính trên website

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 16/07/2013 - 5719 lượt xem.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ. Theo đó, các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu (DNNN) phải công khai với công chúng Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp, trên các ấn phẩm, các phương thức tuyên truyền phổ biến qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, báo giấy.

Thời gian phải công khai với công chúng chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán độc lập ký báo cáo kiểm toán và thời hạn công khai không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Bên cạnh đó, DNNN phải lập Báo cáo thường niên không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty chịu trách nhiệm công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp.

DNNN phải lập website để công khai thông tin tài chính. Các DNNN chưa có trang thông tin điện tử phải lập trang thông tin điện tử trong vòng 6 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực. Trang thông tin điện tử phải có chuyên mục riêng về công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp, bao gồm đầy đủ các nội dung quy định.

Các DNNN công khai thông tin phải thông báo với Bộ Tài chính và công khai về địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc lập trang thông tin điện tử hoặc ngày thay đổi về địa chỉ trang thông tin điện tử này.

Trường hợp DNNN chưa có đủ điều kiện để vận hành trang thông tin điện tử trong vòng 6 tháng kể từ ngày quy định này có hiệu lực thì phải đăng ký với Bộ Tài chính và chủ sở hữu để thực hiện việc công khai các nội dung thông tin quy định tại trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính và chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu doanh nghiệp phải công khai thông tin tài chính với chủ sở hữu và cơquan quản lý tài chính, công khai với các chủ nợ và nhà đầu tư và công khai thông tin tài chính với người lao động.

ML

Nguồn DDNN

Diễn đàn Webketoan