Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 09/01/2013 - 6397 lượt xem.

Nguồn: Cổng TTĐT BTC

Mọi ý kiến xin liên hệ với Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính:

– Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Số điện thoại (04)22202828 (máy lẻ 5114,5120) Fax: 0422208010

– Để thuận lợi trong quá trình tổng hợp, khi có ý kiến tham gia bằng văn bản đề nghị gửi tệp (file) văn bản theo địa chỉ: huynhvuongnam@mof.gov.vn hoặc tranthituyet@mof.gov.vn

Bộ Tài chính trân trọng cám ơn sự phối hợp công tác của Quý cơ quan.

Chi tiết của chủ đề:

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2010

QUỐC HỘI ________

Luật số: …/2013/QH13

Dự thảo 17/12/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________

 

 

LUẬT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

LUẬT THUẾ GTGT 

        Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều

 theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12.

        Điều 1.

        Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

        1. Sửa đổi, bổ sung khoản 7, 8, 15, 17 và 25 Điều 5 như sau:

        “… 7. Bảo hiểm nhân thọ,bảo hiểm sức khoẻ,bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm liên quan đến con người, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp khác, bảo hiểm an ngư và tái bảo hiểm.

        8. Dịch vụ cấp tín dụng; dịch vụ cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng; kinh doanh chứng khoán; chuyển nhượng vốn; dịch vụ tài chính phái sinh, bao gồm hoán đổi lãi suất, hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng tương lai, quyền chọn mua, bán ngoại tệ và các dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật; bán nợ; kinh doanh ngoại tệ.

        15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học – kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình,dữ liệu điện tử; tiền, in tiền. …

        17. Máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, để cho thuê cho thuê lại. …

        25. Hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm thấp hơn 100 triệu đồng thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối thiểu  chung áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước.”

        2.  Sửa đổi, bổ sung điểm a, b và d khoản 1 Điều 7 như sau:

        2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b và d khoản 1 Điều 7 như sau:

        “1. Giá tính thuế được quy định như sau:

        a. Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

        b. Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu (nếu có), cộng (+) với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) và cộng (+) với thuế bảo vệ môi trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu.

       d) Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền cho thuê chưa có thuế giá trị gia tăng;

Trường hợp cho thuê theo hình thức trả tiền thuê từng kỳ hoặc trả trước tiền thuê cho một thời hạn thuê thì giá tính thuế là tiền cho thuê trả từng kỳ hoặc trả trước cho thời hạn thuê chưa có thuế giá trị gia tăng;

         Trường hợp  thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải của nước ngoài loại trong nước chưa  sản xuất được để cho thuê lại, giá tính thuế được trừ giá thuê phải trả cho nước  ngoài;

        3. Khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

        “1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật này khi xuất khẩu, trừ các trường hợp sau:

           – Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài;

           – Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài;

           – Dịch vụ cấp tín dụng;

           – Chuyển nhượng vốn;

           – Dịch vụ tài chính phái sinh;

           – Dịch vụ bưu chính, viễn thông;

           – Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến quy định tại khoản 23 Điều 5 của Luật này.

            Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, bao gồm cả tiêu dùng trong khu phi thuế quan và một số dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

        4. Khoản 2 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

        “2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ và đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế; bao gồm:

        a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trên mức ngưỡng doanh thu do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ, trừ hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 của Luật này.

        b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo quy định của Chính phủ.

        5.Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

        “Điều 11. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

        1. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng được quy định như sau:

        a) Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng;

        b) Giá trị gia tăng được xác định bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng. tỷ lệ % giá trị gia tăng trên doanh thu do Chính phủ quy định.

        2. Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

        a) Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 của Luật này;

        b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

        c) Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ những trường hợp phải nộp thuế theo phương pháp khấu trừ theo quy định của Chính phủ.

        d) Tổ chức kinh tế không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ;

        đ) Hoạt động mua, bán vàng, bạc, đá quý.”

        6. Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau:

        “Điều 12. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

        1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

        a) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng được khấu trừ toàn bộ,kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất.;

        b) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế thì chỉ được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng. Trường hợp thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng thì được khấu trừ toàn bộ;

        c) Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn vốn viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại được khấu trừ toàn bộ;

        d) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, bổ sung tối đa là sáu mười hai tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót hoá đơn, chứng từ.”

        2.Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định như sau:

        a) Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

        b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

        c) Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại điểm a và điểm b khoản này phải có hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng không dùng tiền mặt, tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu. …”

        7. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

        “Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế

        1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong ba tháng liên tục trở lên hoặc các tháng trong quý đối với trường hợp kê khai theo quý có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

        Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết và có số thuế còn lại từ hai năm trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

        2. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ hai năm trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.

        3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

        4. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

        5. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp được hoàn thuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam mang theo người khi xuất cảnh.

        Điều 2

        1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2014.

        2.Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn các điều, khoản được giao trong Luật;hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

_________________________________________________________________

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày … tháng11năm2013.

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

 

 

Nguyễn Sinh Hùng

Diễn đàn Webketoan