Giới thiệu một số văn bản hợp nhất khi Luật 106/2016/QH13 được ban hành

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 07/06/2016 - 8490 lượt xem.

Ngày 28/04/2016 Văn phòng quốc hội ban hành 3 văn bản hợp nhất như sau:

Văn bản hợp nhất Luật thuế GTGT: 01/VBHN-VPQH

Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.
Hợp nhất các văn bản:
Luật 31/2013/QH13 – Ngày ban hành: 19/06/2013
Luật 71/2014/QH13 – Ngày ban hành: 26/11/2014
Luật 106/2016/QH13 – Ngày ban hành: 06/04/2016

Văn bản hợp nhất Luật thuế tiêu thụ đặc biệt: 02/VBHN-VPQH

Quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.
Hợp nhất các văn bản:
Luật số 70/2014/QH13 – Ngày ban hành: 26/11/2014
• Luật số 71/2014/QH13 – Ngày ban hành: 26/11/2014
• Luật 106/2016/QH13 – Ngày ban hành: 06/04/2016

Văn bản hợp nhất Luật Quản lý thuế: 03/VBHN-VPQH

Quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.
Hợp nhất các văn bản:
Luật số 21/2012/QH13 – Ngày ban hành 20/11/2012
• Luật số 71/2014/QH13 – Ngày ban hành: 26/11/2014
• Luật 106/2016/QH13 – Ngày ban hành: 06/04/2016

*Dowload văn bản:

Diễn đàn Webketoan