Hội nghị “Phổ biến những quy định mới về kiểm toán độc lập”

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 10/04/2013 - 7368 lượt xem.

Sáng ngày 05/4/2013 tại TP. Hồ Chí Minh, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị “Phổ biến, giải đáp các văn bản quy phạm pháp luật mới về kiểm toán độc lập”. Hội nghị nhằm mục tiêu triển khai áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật mới về kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); Đại diện lãnh đạo Vụ  Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính); các Tổng Giám đốc/Giám đốc, cán bộ phụ trách bộ phận hành chính của các công ty kiểm toán tại TP. Hồ Chí Minh.

1492508

Đại diện Bộ Tài chính trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp kiểm toán

Tại hội nghị, đại diện Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán phổ biến về 5 Thông tư Bộ Tài chính mới ban hành về kiểm toán độc lập, gồm:

Một là, Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên (KTV) đăng ký hành nghề kiểm toán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013;

Hai là, Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 Hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách KTV hành nghề kiểm toán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2013. KTV đã đăng ký hành nghề năm 2013 trước ngày 01/03/2013 chỉ được ký báo cáo kiểm toán và báo cáo kết quả công tác soát xét đến hết ngày 30/06/2013. Từ ngày 01/07/2013 trở đi, chỉ có các KTV hành nghề được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo quy định tại Thông tư này mới được ký báo cáo  kiểm toán và báo cáo kết quả công tác soát xét.

Ba là, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2013;

Bốn là, Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012 quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/09/2012;

Năm là, Thông tư 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 Ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam theo đề nghị của Chủ tich Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Các chuẩn mực kiểm toán số 1000 về “Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành”, Chuẩn mực kiểm toán số 930 về “Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính” ban hành theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chuẩn mực kiểm toán số 910 về “Công tác soát xét báo cáo tài chính”, Chuẩn mực kiểm toán số 920 về “Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước” ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC ngày 28/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi có chuẩn mực mới thay thế.

Trong thời gian qua, hoạt động kiểm toán độc lập đã góp phần công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của các đơn vị được kiểm toán, làm lành mạnh môi trường đầu tư, góp phần phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Bên cạnh đó, hoạt động kiểm toán cũng đã ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần cùng Nhà nước quản lý hiệu quả, điều hành kinh tế tài chính trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các công ty kiểm toán và các đơn vị có liên quan đã có nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề được nêu trong các thông tư. Tất cả các câu hỏi, kiến nghị của đại biểu đã được đại diện Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán và Vụ Pháp chế giải đáp, trả lời một cách đầy đủ và rõ ràng.

 

PV (Nguồn: TCTC)

Diễn đàn Webketoan