Hội thảo “Phương pháp xác định tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đối với các đơn vị quản lý tài chính công”

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 09/10/2013 - 5743 lượt xem.

Hà Nội, ngày 8/10/2013, Kiểm toán Nhà nước và Hiệp hội Kế toán Công chứng Vương quốc Anh (ACCA) phối hợp tổ chức Hội thảo “Phương pháp xác định tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đối với các đơn vị quản lý tài chính công”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện Kiểm toán Nhà nước Indonesia, các cơ quan của Chính phủ, các Bộ, ngành và thành phố Hà Nội, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các Trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, các Hiệp hội nghề nghiệp.

Là một loại hình kiểm toán ra đời muộn hơn so với các loại hình kiểm toán truyền thống, song với bản chất, đặc điểm, vai trò của mình, kiểm toán hoạt động đã có sự phát triển nhanh chóng và ngày càng khẳng định vị trí tiên phong của mình trong xu thế kiểm toán hiện đại của Kiểm toán Nhà nước các nước trên thế giới. Không nằm ngoài xu hướng đó, trước yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tài chính công, yêu cầu của hội nhập quốc tế và đổi mới của nền kinh tế, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã và đang đặt ưu tiên cao cho việc xây dựng, hoàn thiện phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực kiểm toán hoạt động. Đây cũng chính là một trong những nội dung cơ bản của chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 đã được ban hành kèm theo Nghị quyết số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với mục tiêu “tiến tới đẩy mạnh kiểm toán hoạt động để kiểm tra, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước, nhất là trong lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng và chương trình mục tiêu quốc gia”, trong những năm qua, Kiểm toán Nhà nước đã không ngừng nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, kinh nghiệm của các tổ chức kiểm toán độc lập, vận dụng vào thực tiễn Việt Nam để từng bước xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo Kiểm toán viên trong lĩnh vực kiểm toán hoạt động.

Với mục đích tăng cường năng lực của Kiểm toán Nhà nước trong việc xây dựng, triển khai thực hiện các phương pháp kiểm toán và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán hoạt động, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan của Chính phủ, các Bộ, ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài nước với các mục tiêu sau:

– Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận và làm rõ vai trò của phương pháp xác định tiêu chí trong việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng các cuộc kiểm toán hoạt động;

– Thứ hai, đánh giá thực trạng việc xác định và sử dụng các tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả khi tiến hành các cuộc kiểm toán tại các đơn vị quản lý tài chính công của KTNN những năm vừa qua;

– Thứ ba, xem xét kinh nghiệm của Kiểm toán Nhà nước Indonesia và các công ty kiểm toán độc lập đối với việc xác định tiêu chí đánh giá trong các cuộc kiểm toán hoạt động;

– Thứ tư, định hướng phương pháp xây dựng và xác định các tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán hoạt động của KTNN.

Trên cơ sở đó, Hội thảo này sẽ tập trung thảo luận những vấn đề chủ yếu sau:

Một là, nghiên cứu các yêu cầu đặt ra đối với Kiểm toán Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng các nguồn lực công từ nhiều góc độ khác nhau: các nhà quản lý kinh tế, các nhà khoa học, các hiệp hội nghề nghiệp,…; thảo luận, làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc xác định các tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán hoạt động nói chung và kiểm toán hoạt động tại các cơ quan quản lý tài chính công nói riêng;

Hai là, đánh giá thực trạng và phương pháp xác định các tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán các đơn vị quản lý tài chính công thuộc các lĩnh vực: ngân sách, dự án đầu tư xây dựng công trình, chương trình mục tiêu quốc gia, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, tổ chức tài chính ngân hàng. Từ đó, phân tích các kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại; thảo luận và đề xuất những giải pháp hoàn thiện.

Ba là, thảo luận về kinh nghiệm xác định các tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Indonesia và của các công ty kiểm toán độc lập; định hướng phương pháp xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá trong kiểm toán hoạt động của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

 DSC_0010

Diễn đàn Webketoan