Hướng dẫn cụ thể về quy đổi thu nhập không bao gồm Thuế TNCN) của người lao động nước ngoài – Bộ Tài Chính

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 09/03/2017 - 8221 lượt xem.

Vừa qua, ngày 16/02/2017 Bộ Tài Chính vừa có Công văn số 2037/BTC-TCT.

Theo đó hướng dẫn trường hợp người lao động nước ngoài ký hợp đồng lao động với công ty nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN và được công ty trả thay tiền bảo hiểm y tế, tiền thuê nhà và tiền thuế TNCN thì xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi như sau:

Đối với khoản tiền bảo hiểm y tế được Công ty trả thay là thu nhập được cộng vào đồng thời cũng được trừ ra trong công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi do khoản bảo hiểm y tế là khoản giảm trừ.

Đối với khoản tiền thuê nhà được Công ty trả thay tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.

Công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay – Các khoản giảm trừ

Trong đó:

Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm đ, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

Căn cứ: Điểm a Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC 

Diễn đàn Webketoan