Hướng dẫn về BHXH, BHYT, BH TNLĐ-BNN theo quyết định mới (QĐ 595/QĐ-BHXH)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 17/08/2017 - 30131 lượt xem.

Quyết định 595/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/07/2017, vì thế BHXH TP.HCM đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố truy cập http://bhxhtphcm.gov.vn/Resource/vanban/qd595.pdf, tải toàn văn nội dung quy trình và mẫu biểu theo Quyết định 595/QĐ-BHXH để tham khảo và thống nhất thực hiện.

Theo đó, BHXH TP.HCM hướng dẫn một số điểm đáng chú ý như sau:

I. VỀ THAM GIA BHXH

1. Đối tượng chỉ tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN

+ Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (trừ hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật về lao động) thực hiện từ ngày 01/01/2018;

+ Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (thực hiện từ ngày 01/01/2018 theo quy định của Chính phủ);

Đối với người nước ngoài làm việc theo HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc

2. Đối tượng cùng tham gia BHXH, BH TNLĐ-BNN, BHYT, BHTN

– Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên; kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

3. Người lao động giao kết nhiều HĐLĐ

– Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

– Trường hợp người lao động giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động mà đã đóng BHXH và quỹ BH TNLĐ-BNN tại một nơi thì người sử dụng lao động nơi còn lại phải đóng BH TNLĐ-BNN cho người lao động nếu người lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc.

II. TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BHXH

Tiền lương làm căn cứ đóng của người lao động nói rõ các khoản bổ sung khác đóng BHXH là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương thực hiện từ 01/01/2018

III. VỀ THẺ BHYT

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng với số tiền đóng BHYT, thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng BHYT. Các cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận thẻ BHYT thực hiện tra cứu thông tin.

Đơn vị chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, thẻ BHYT hết giá trị sử dụng.

Khi người lao động phát sinh chi phí KCB trong thời gian thẻ BHYT hết giá trị sử dụng, cơ quan BHXH thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí KCB theo quy định sau khi đơn vị đã đóng đủ số tiền chậm đóng BHYT.

– Người lao động hưởng chế độ ốm đau, thai sản tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã cấp, không thực hiện đổi thẻ BHYT. Đối với người lao động nghỉ không lương mà trong thời gian đó đơn vị lập hồ sơ nghỉ hưởng chế độ thai sản thì ghi giá trị sử dụng từ tháng nghỉ thai sản đến hết giá trị sử dụng của thẻ BHYT đã cấp.

– Khi có phát sinh giảm người lao động, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó).

Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ có giá trị sử dụng hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ các trường hợp báo giảm.

Ví dụ: Người lao động thôi việc 28/07/2017, đơn vị báo giảm vào ngày 01/08/2017 thì đóng BHYT hết tháng 08/2017, không đóng BHXH, BHTN tháng 08/2017.

– Từ 01/09/2017 cơ quan BHXH sẽ cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH ( http://www.webketoan.vn/tu-ngay-01082017-sua-doi-mau-so-bhxh-va-the-bhyt.html)

Khi có phát sinh giảm thì đơn vị báo giảm từ ngày 01 tháng sau, tuy nhiên phải đóng giá trị thẻ BHYT của tháng sau. Trường hợp để không đóng bổ sung giá trị thẻ tháng sau thì đơn vị có thể lập hồ sơ báo giảm tháng sau bắt đầu từ ngày 28 tháng trước, nhưng sau khi báo giảm thì không được phát sinh tháng trước.

Ví dụ: Người lao động thôi việc ngày 31/07/2017.

+ Nếu đơn vị lập hồ sơ tháng 08/2017, đơn vị báo giảm người lao động từ tháng 08/2017 vào ngày 01/08/2017 thì phải đóng bồ sung giá trị thẻ BHYT tháng 08/2017 và thẻ được sử dụng đến 31/08/2017.

+ Nếu đơn vị lập hồ sơ tháng 08/2017, đơn vị báo giảm người lao động từ tháng 08/2017 vào ngày 28/07/2017 thì chỉ đóng BHXH, BHYT, BHTN BH TNLĐ-BNN đến tháng 07/2017 và được sử dụng thẻ BHYT đến 31/07/2017.

Lưu ý: Sau khi lập hồ sơ tháng 08/2017 thì không được lập hồ sơ tháng 07/2017 trong các ngày còn lại của tháng 07/2017.

Xem đầy đủ tại công văn: Công văn 1734/BHXH-QLT

Văn bản này có hiệu lực từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 đều bị bãi bỏ.

Diễn đàn Webketoan