Hướng dẫn về Thuế TNCN – Tổng cục thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 09/11/2016 - 7355 lượt xem.

1. Vấn đề quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế:

Căn cứ: Khoản 1, điều 14, Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Theo đó:
Trường hợp cá nhân nhận thu nhập không thuế thì xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi và áp biểu quy đổi thu nhập không bao gồm thuế ra thu nhập tính thuế ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính (phụ lục 02/PL-TNCN) để xác định thu nhập chịu thuế.

Ví dụ: Tại công văn của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên trường hợp Ông A có thu nhập thực nhận là 50 trđ, các khoản giảm trừ bằng 0, các khoản trả thay không có thì thu nhập làm căn cứ quy đổi = 50trđ và
Thu nhập tính thuế của ông A = (50trđ – 5,85trđ) / 0,7 = 63,0714trđ

2. Vấn đề đăng ký người phụ thuộc

ĐÁNG CHÚ Ý:  Nếu đăng ký NPT sau thời điểm quyết toán thì không được tính giảm trừ NPT cho năm đó mà chỉ được tính giảm trừ cho các năm tiếp theo.

d.1) Con: con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng

d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điệu kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC

Nguồn tham khảo: Công văn 5015/TCT-TNCN, ngày 28/10/2016

 

Diễn đàn Webketoan