Khi nào được khai bổ sung chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 20/05/2016 - 19844 lượt xem.

Căn cứ: 

– Công văn 4281/TCT-KK ngày 02/10/2014
– Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015

Theo đó:

– Trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT nhưng:
+ Đã kê khai vào chỉ tiêu chuyển khấu trừ kỳ sau (chỉ tiêu 43 trên tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 32 trên tờ khai 02/GTGT);
+ Không khai (hoặc đã khai) chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế ( chỉ tiêu 42 trên tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 30 trên tờ khai 02/GTGT) của tờ khai thuế GTGT chính thức của kỳ tính thuế đã nộp cho cơ quan thuế.

Đồng thời đã kết chuyển số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế trước vào chỉ tiêu thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang ( chỉ tiêu 22 trên tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 21 trên tờ khai 02/GTGT) trên tờ khai chính thức của kỳ tính thuế tiếp theo
thì không được khai bổ sung làm tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế đó.

– Trường hợp chưa đến thời hạn khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo, người nộp thuế:
+ Chưa nộp hồ sơ khai thuế để đưa số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế trước sang chỉ tiêu số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai chính thức của kỳ tính thuế tiếp theo;
+ Chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế .
thì được khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế đó.
Với trường hợp này, người nộp thuế khai bổ sung điều chỉnh tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn ( chỉ tiêu 42 trên tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 30 trên tờ khai 02/GTGT) của kỳ tính thuế trước.
Đồng thời:
+ Phải khai số thuế GTGT điều chỉnh giảm của kỳ tính thuế trước tương ứng với số thuế đề nghị hoàn tăng thêm vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 27 trên tờ khai 02/GTGT của kỳ tính thuế tiếp theo.
+ Người nộp thuế không được điều chỉnh vào chỉ tiêu 22 trên tờ khai 01/GTGT hoặc chỉ tiêu 21 trên tờ khai 02/GTGT của kỳ tính thuế tiếp theo.

*Nguồn tham khảo: Công văn 2035/TCT-KK, ngày 13/05/2016

Diễn đàn Webketoan