Kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2015

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 28/09/2015 - 11275 lượt xem.

THI KIỂM TOÁN VIÊN

Đối với người dự thi lần đầu:

  • Điều kiện dự thi

+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư 129/2012/TT-BTC.

+ Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 60 tháng trở lên; hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp kiểm toán từ 48 tháng trở lên.

+ Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định.

  • Môn thi, thời gian thi và hình thức thi:

Thi 7 môn, gồm:

+ 06 môn thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, gồm:

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;

(5) Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao;

(6) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao.

+ 01 môn Ngoại ngữ (trình độ C) của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức: Thi viết trong thời gian 120 phút.

Lưu ý: Người đăng ký dự thi lần đầu năm 2015 có thể đăng ký dự thi cả 7 môn hoặc đăng ký dự thi tối thiểu 4 môn trong số 7 môn thi nói trên; các môn còn lại sẽ được đăng ký thi tiếp kỳ thi năm 2016 hoặc năm 2017.

Đối với những người đã có chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên:

  • Điều kiện dự thi

– Có chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp.

  • Môn thi, thời gian thi và hình thức thi:

Thi 3 môn, gồm:

(1) Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao: Thi viết 180 phút;

(2) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao: Thi viết 180 phút;

(3) Ngoại ngữ (trình độ C) của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức: Thi viết 120 phút.

Đối với những người thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm:

  • Điều kiện dự thi

Người đã dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên kỳ thi từ năm 2014 trở về trước, đang trong thời gian bảo lưu kết quả, muốn đăng ký thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm phải có giấy chứng nhận điểm thi các kỳ thi trước do Hội đồng thi cấp. Các môn thi đạt yêu cầu của các kỳ thi trước được bảo lưu kết quả thi của kỳ thi theo quy định tại Thông tư 129/2012/TT-BTC.

  • Các môn thi, thời gian thi và hình thức thi:

Tuỳ từng trường hợp, người dự thi đăng ký một hoặc nhiều môn thi trong các môn sau:

– 06 môn thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, gồm:

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp;

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;

(5) Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo nâng cao;

(6) Phân tích hoạt động tài chính nâng cao.

– 01 môn thi điều kiện: Đạt điểm 5/10 là đạt yêu cầu, không tính vào tổng số điểm:

(7) Ngoại ngữ (trình độ C): Thi viết trong thời gian 120 phút.

THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ

Đối với người dự thi lần đầu:

  • Điều kiện dự thi

+ Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;

+ Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi (ngày 15/10/2015);

+ Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định;

+ Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật kế toán.

  • Môn thi, thời gian thi và hình thức thi:

Thi 4 môn, thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, gồm:

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Đối với những người thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm:

  • Điều kiện dự thi

Người đã dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán kỳ thi từ năm 2014 trở về trước, đang trong thời gian bảo lưu kết quả, muốn đăng ký thi lại môn thi chưa đạt yêu cầu hoặc thi các môn chưa thi hoặc thi nâng điểm phải có giấy chứng nhận điểm thi các kỳ thi trước do Hội đồng thi cấp. Các môn thi đạt yêu cầu của các kỳ thi trước được bảo lưu kết quả thi theo quy định tại Thông tư 129/2012/TT-BTC.

  • Các môn thi, thời gian thi và hình thức thi:

Tuỳ từng trường hợp, người dự thi đăng ký một hoặc nhiều môn thi trong 04 môn thi viết, thời gian thi 180 phút/ 1 môn, như sau:

(1) Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp;

(2) Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

(3) Thuế và quản lý thuế nâng cao;

(4) Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Vui lòng xem thêm mẫu hồ sơ dự thi tại website của Bộ Tài chính ở địa chỉ www.mof.gov.vn.

 

Diễn đàn Webketoan