Lưu ý khi thanh toán hóa đơn 20 triệu đồng từ ngày 01/01/2014

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 23/12/2013 - 139695 lượt xem.

Bài viết: Thanh Nam-webketoan.vn (FB Nam Thanh Webketoan )

Căn cứ Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của thuế thu nhập DN ban hành ngày 19/06/2013 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

Trích nguyên văn điều 09 luật số 32:

Điều 9.Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Như vậy, có thể hiểu là các khoản chi từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (phải thanh toán qua ngân hàng, séc….) mới được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Điều này được áp dụng cho các loại hóa đơn bao gồm hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng. (?)

Kết hợp với quy định về khấu từ thuế GTGT của Luật thuế GTGT thì để được khấu trừ thuế GTGT và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, khi thanh toán nên dùng hình thức thanh toán qua ngân hàng (một trong những chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).

Trong khi chờ hướng dẫn cụ thể về vấn đề trên, anh chị em nên lưu ý về việc thanh toán những hóa đơn có giá trị tổng từ 20 (hai mươi triệu đồng) trở lên kể từ ngày 01/01/2014.

Có một số bạn thắc mắc “Như thế nào là trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt”, xin trích dẫn dự thảo Nghị định về thuế TNDN sắp ban hành như sau:
– Các khoản chi không bắt buộc phải có hoá đơn theo quy định của pháp luật: chi mua nông lâm, thuỷ sản, đất, đá, cát, sỏi của người dân trực tiếp khai thác bán ra; chi tiền lương, tiền công, khoản chi mang tính chất tiền lương, tiền công trả cho người lao động; chi công tác phí theo định mức khoán; 
– Các khoản chi mua hàng hoá là tài sản, dịch vụ của đối tượng không kinh doanh hoặc của hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán; 
– Các khoản chi thực tế cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc, chi cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; 
– Các khoản chi thanh toán hàng hoá, dịch vụ theo phương thức thanh toán bù trừ, thanh toán uỷ quyền;

Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ về khái niệm chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và quy định hướng xử lý đối với trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên, theo đó đến thời ghi nhận chi phí mà doanh nghiệp chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt do chưa thực tế thanh toán, doanh nghiệp vẫn được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN; khi thực tế thanh toán nếu không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí của kỳ kế toán hiện tại đối với giá trị hàng hoá, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Vui lòng xem toàn văn Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của thuế thu nhập DN ban hành ngày 19/06/2013 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 theo link:
http://www.webketoan.vn/tv/details-245-luat-so-32-sua-doi-bo-sung-thue-tndn.html

Webketoan sẽ cập nhật sớm nhất những thông tin có liên quan về vấn đề trên khi có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Diễn đàn Webketoan