Một số thông tin về Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định nên biết

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 10/06/2016 - 6328 lượt xem.

*Phân bổ chi phí mua công cụ, dụng cụ tối đa không quá 03 năm

Căn cứ:

– Khoản 1, Điều 3, Thông tư 45/2013/TT-BTC
– Khoản 2.2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC
Theo đó:

Các tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển,… không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm.

Nguồn tham khảo: Công văn 2286/TCT-CS, ngày 27/05/2016

*Chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ cho nhân viên có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không?

Căn cứ: 

– Khoản 1, Khoản 2, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC
– Khoản 13, Điều 2; Khoản 2, Điều 7, Thông tư 45/2013/TT-BTC

Theo đó:

Trường hợp doanh nghiệp có TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp thì chi phí bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên(giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Nguồn tham khảo: Công văn 1087/TCT-DNL, ngày 18/03/2016

Diễn đàn Webketoan