Nhập khẩu hàng hóa từ Doanh nghiệp chế xuất (DNCX) phải nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 12/05/2016 - 18799 lượt xem.

Về thuế nhập khẩu:

Căn cứ: khoản 2, Điều 1, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP
Theo đó: hàng hóa mua bán giữa nội địa với khu phi thuế quan thuộc đối tượng phải chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Trường hợp công ty là doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa từ DNCX phải thực hiện nộp thuế nhập khẩu như đối với hàng hóa nhập khẩu kinh doanh, khi bán hàng hóa nêu trên cho DNCX hoặc bán ra nước ngoài thì được hoàn lại số tiền thuế nhập khẩu đã nộp. Hồ sơ hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 122 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Về thuế GTGT 

Căn cứ: Điều 3, 4 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12
Theo đó:
– Doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa từ DNCX thì phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu theo quy định.
– Số thuế GTGT đã nộp khâu nhập khẩu được kê khai, khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định pháp luật về thuế GTGT.
– Khi doanh nghiệp nội địa xuất khẩu chính số hàng hóa đó cho DNCX thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% (nếu thuộc các trường hợp được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%) theo quy định của Luật Thuế GTGT và các văn bản thi hành.
– Số tiền thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu, doanh nghiệp được hoàn trả theo quy định ( điều 49, thông tư 38/2015/TT-BTC) hoặc được khấu trừ thuế đầu vào theo quy định ( điều 16, Thông tư 219/2013/TT-BTC và sửa đổi tại Khoản 7, Điều 3, Thông tư 119/2014/TT-BTC).

Nguồn tham khảo: Công văn 3770/TCHQ-TXNK, ngày 05/05/2016

Diễn đàn Webketoan