Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 11/10/2019 - 278 lượt xem.

Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách…