Nghị định mới hợp nhất các nghị định về thuế tiêu thụ đặc biệt

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 06/12/2016 - 3982 lượt xem.

Ngày 21/10/2016, Bộ Tài Chính ban hành văn bản số 18/VBHN-BTC.

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Hợp nhất 2 nghị định sau:
Nghị định 108/2015/NĐ-CP, ngày 28/10/2015
Nghị định 100/2016/NĐ-CP, ngày 01/07/2016

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

Thay thế các Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và số 113/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tải Nghị định:

Diễn đàn Webketoan