Người lao động có thể được tăng lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm từ 01/01/2019

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 24/04/2017 - 5008 lượt xem.

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo sửa đổi Bộ luật lao động 2012 (dự thảo 2) vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến.

 

 

Theo đó, dự thảo này đưa ra hai phương án đối với quy định về “Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm”. Cụ thể như sau:

Phương án 1: Về cơ bản là giống như quy định hiện hành tại Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012. Đồng thời, tăng mức tiền lương đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm; điều chỉnh về tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương.

Phương án 2: Nếu người lao động có thời gian làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm nhiều thì sẽ tăng mức lương lên một cách đáng kể.

Bộ luật lao động 2012 hiện hành

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.”

Dự thảo 2 Bộ luật lao động 2017

Điều 73. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Phương án 1:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả tiền lương làm thêm giờ tính theo tiền lương giờ làm việc tiêu chuẩn như sau:
a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm mỗi giờ ít nhất bằng 30% tiền lương của giờ làm việc tiêu chuẩn vào ban ngày.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động còn được trả thêm mỗi giờ ít nhất bằng 50% tiền lương giờ làm việc tiêu chuẩn vào ban ngày.

Phương án 2:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả tiền lương làm thêm giờ tính theo tiền lương giờ làm việc bình thường như sau:

a) Vào ngày thường: ít nhất bằng 150% cho giờ làm thêm đầu tiên, 200% cho các giờ làm thêm tiếp theo.

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần: ít nhất bằng 200% cho 02 giờ làm thêm đầu tiên, 300% cho các giờ làm thêm tiếp theo;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% cho 02 giờ làm thêm đầu tiên, 400% cho các giờ làm thêm tiếp theo.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động còn được trả thêm mỗi giờ ít nhất bằng 50% tiền lương giờ làm việc tiêu chuẩn vào ban ngày.”

Dự kiến dự thảo này đang được Quốc hội thông qua và áp dụng kể từ ngày 01/01/2019

Nguồn:  Thư viện pháp luật, bổ sung quy định tại Luật hiện hành.

Diễn đàn Webketoan