Tài khoản mới bằng sơ đồ kế toán theo Thông tư 133 so với quyết định 48(dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 28/10/2016 - 18668 lượt xem.

Thông tư 133/2016/TT-BTC mới ban hành so với quyết định 48/2006/QĐ-BTC có một số tài khoản mới như sau:
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Tiếp

2. Phải thu nội bộ về vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc

1361: Tại đây

136(8):

3. Hàng mua đang đi đường

 

4. Thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

2281: Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

2288: Đầu tư khác

5. Phải trả nội bộ

+ Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

+ Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp kế toán đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Ngoài ra có thêm tài khoản cấp 2 của tài khoản 138 là 1386.

Nguồn tham khảo: Sách thông tư 133/2016/TT-BTC (nhà xuất bản tài chính) 

Đăng ký mua sách: Tại đây

Diễn đàn Webketoan