TCT trả lời về khoản vay phát sinh giao dịch liên kết

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 03/05/2022 - 2740 lượt xem.

Công văn số 915/TCT-TTKT ngày 25/3/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc liên quan đến xác định giao dịch liên kết:

Điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 20/2017/NĐ-CP
d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

Điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 132/2020/NĐ-CP
d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay;

Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp không có các khoản nợ trung và dài hạn theo tiêu chí quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 20/2017/NĐ-CP và điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 132/2020/NĐ-CP nêu trên thì không thuộc trường hợp áp dụng điểm này.

Bạn đọc có thể tra cứu văn bản Công văn số 915/TCT-TTKT ngày 25/3/2022 của Tổng cục Thuế theo đường dẫn tại trang Tư vấn Webketoan, vui lòng đăng ký thành viên.

Diễn đàn Webketoan