Thông tư 08/2021/TT-BTC chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Đăng bởi: WebketoanHub - Monday 15/02/2021 - 1744 lượt xem.

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số08/2021/TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ.
Thông tư này căn cứ Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 và Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021.

Đối tượng áp dụng chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Các doanh nghiệp bắt buộc áp dụng gồm (Điều 10 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ):
– Công ty niêm yết;
– Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
– Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.
Các doanh nghiệp còn lại chỉ khuyến khích áp dụng, không bắt buộc.

Nội dung Thông tư 08/2021/TT-BTC chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Phụ lục I – Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Giới thiệu chuẩn mực
Mục đích của chuẩn mực
Giải thích thuật ngữ
Các chuẩn mực thuộc tính
Các chuẩn mực hoạt động

 Phụ lục II – Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ

Người làm công tác kiểm toán nội bộ được kỳ vọng sẽ áp dụng và giữ vững các nguyên tắc đạo đức sau:
a). Tính chính trực
b). Tính khách quan
c). Tính bảo mật
d). Năng lực chuyên môn và tính thận trọng
đ). Tư cách nghề nghiệp

Các văn bản pháp quy liên quan

 

Chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam

Diễn đàn Webketoan