Thông tư 151/2014/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các văn bản quy định về thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 24/10/2014 - 38170 lượt xem.

Vừa qua, ngày 10/10/2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 151/2014/Tt-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi,  bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Theo đó, Thông tư có một số sửa đổi bổ sung như sau:

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Thông tư sửa đổi về trích khấu hao tài sản cố định: Đối với ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô thì được phép  khẩu hao toàn bộ mà không bị khống chế ở mức 1,6 tỷ đồng .

Bổ sung về khoản chi được trừ là khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, bao gồm:

Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

 Sửa đổi, bổ sung Khoản 14, Điều 7, Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Chênh lệch do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập,chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (trừ trường hợp cổ phần hóa, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), được xác định là:

Chênh lệch tăng hoặc giảm do đánh giá lại giá trị quyền sử dụng đất để: góp vốn (mà doanh nghiệp nhận giá trị quyền sử dụng đất được phân bổ dần giá trị đất vào chi phí được trừ), điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, góp vốn vào các dự án đầu tư xây dựng nhà, hạ tầng để bán tính một lần vào thu nhập khác (đối với chênh lệch tăng) hoặc giảm trừ thu nhập khác (đối với chênh lệch giảm) trong kỳ tính thuế khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp có quyền sử dụng đất đánh giá lại.

Thuế giá trị gia tăng

Đối tượng không chịu thuế:

20130121172356_Tax_istock2Thông tư quy định rõ về việc bán tài sản bảo đảm tiền vay do tổ chức tín dụng hoặc do cơ quan thi hành án hoặc bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ khoản vay có bảo đảm, cụ thể:

+ Tài sản đảm bảo tiền vay được bán là tài sản thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm.

+ Việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ”.

Ngoài ra, Thông tư còn bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư số 111/2013/TT-BTC  và Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.

Riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

Xem toàn bộ văn bản và dowload về tại link sau:

http://forum.webketoan.vn/resources/thong-tu-so-151-2014-tt-btc-

Diễn đàn Webketoan