Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng từ 2019

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 19/08/2019 - 6544 lượt xem.

Ngày 08 tháng 08 năm 2019, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng. 

Phạm vi điều chỉnh của thông tư 48/2019/TT-BTC

Thông tư Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản

  • Dự phòng giảm giá hàng tồn kho,
  • Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư,
  • Dự phòng tổn thất nợ phải thu khó đòi và dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng

Quy định tại thông tư làm cơ sở xác định khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. 

Việc trích lập các khoản dự phòng cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính của các tổ chức kinh tế thực hiện theo pháp luật về kế toán.

Nội dung của thông tư 48/2019/TT-BTC

Thông tư bao gồm 3 chương và 8 điều

Chương 1 – Quy định chung

Điều 1:  Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2: Điều 2. Giải thích từ ngữ
Điều 3. Nguyên tắc chung trong trích lập các khoản dự phòng

Chương II – Quy định cụ thể

Điều 4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Điều 5. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư
Điều 6. Dự phòng nợ phải thu khó đòi
Điều 7. Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng

Chương III – Điều khoản thi hành

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thông tư 48/2019/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019. 

Xin mời Quý độc giả bấm vào để tải Thông tư 48/2019/TT-BTC về tham khảo chi tiết tại Cở sở tri thức kế toán của Webketoan. Chúng tôi sẽ có những bài giới thiệu chi tiết thông tư tiếp theo sau. 

 

Diễn đàn Webketoan

Tags: