Thông tư 68/2019/TT-BTC

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 08/11/2019 - 2433 lượt xem.

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 68/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ…