Thông tư hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 18/07/2016 - 5381 lượt xem.

Ngày 29/06/2016, Bộ tài chính ban hành Thông tư 99/2016/TT-BTC
Thông tư này hướng dẫn:
– Về việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế thuộc cơ quan thuế quản lý theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Bao gồm:
+ Việc tiếp nhận, giải quyết, kiểm tra, thanh tra hoàn thuế giá trị gia tăng;
+ Quản lý kinh phí dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng;
+ Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.

– Hoàn thuế cho hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.
– Hoàn trả số tiền thuế giá trị gia tăng nộp nhầm, nộp thừa.

Nguyên tắc quản lý hoàn thuế GTGT

Người nộp thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng tự xác định số tiền thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, khai đề nghị hoàn thuế, lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

– Việc giải quyết hoàn thuế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và khoản 18 Điều 1 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13; Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế số 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

– Cơ quan thuế ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết, quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng và thực hiện kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2016.

Dowload thông tư: Tại đây

Diễn đàn Webketoan