Thông tư hướng dẫn về thuế trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 14/04/2016 - 3695 lượt xem.

Ngày 26/02/2016 Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 36/2016/TT-BTC hướng dẫn quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu thô, condensate và khí thiên nhiên, khí đồng hành, khí than tại Việt Nam theo quy định của Luật Dầu khí và các bên có quan hệ liên kết với nhà thầu tham gia trong hợp đồng dầu khí.
Một số điểm lưu ý của thông tư này:
Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đến ngày khai thác đầu tiên hoặc ngày sản xuất đầu tiên được khấu trừ toàn bộ.
– Trường hợp hợp đồng dầu khí không phát hiện dầu khí thương mại và chấm dứt hiệu lực theo quyết định của cấp có thẩm quyền thì không thực hiện truy thu số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và phát triển mỏ dầu khí nếu đã được hoàn.
– Thông tư hướng dẫn cách xác định số thuế tài nguyên phải nộp; thuế tài nguyên tạm tính; thuế xuất khẩu tạm tính đối với dầu thô, khí thiên nhiên; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế đối với trường hợp chuyển nhượng phần quyền lợi đối với hoạt động tham gia dầu khí
Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu phục vụ cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật về quản lý thuế hiện hành.

Thông tư 36/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12/04/2016, và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2016 trở đi và áp dụng đối với các chuyến dầu thô, khí thiên nhiên xuất bán kể từ ngày 01/01/2016.
Thông tư này:
 Thay thế Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/2/2009
 Bãi bỏ hướng dẫn về khai thuế tài nguyên, thuế TNDN đối với hoạt động khai thác, bán dầu thô, khí thiên nhiên tại Điều 24 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính
 Hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
Xem chi tiết và download: Tại đây

Diễn đàn Webketoan