Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7, 8/2020

Đăng bởi: Phạm Hằng - Monday 10/08/2020 - 2808 lượt xem.

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 08 năm 2020, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7,8/2020

1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 07 năm 2020 là 1 USD = 23.237 đồng.

     Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 08 năm 2020 là 1 USD = 23.223 đồng.

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 07, tháng 8 năm 2020 được thực hiện theo phụ lục đính kèm.

3/ Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ:

– Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ.

– Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

Nguồn: Thông báo số 3538/TB-KBNN ngày 30/6/2020

                 Thông báo số 4135/TB-KBNN ngày 31/7/2020

Diễn đàn Webketoan