Về việc kê khai thuế GTGT và sử dụng hóa đơn tại các chi nhánh, địa điểm kinh doanh

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 10/08/2016 - 8652 lượt xem.

Căn cứ:
– Điểm c, d, khoản 1, Điều 11, Thông tư số 156/2013/TT-BTC
– Điều 2, khoản 5 và Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC

Theo đó:

Về khai, nộp thuế GTGT của các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty

Về vấn đề này, Tham khảo công văn số 805/TCT-KK

Về hóa đơn sử dụng tại các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của Công ty

Kể từ khi các chi nhánh, địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế theo quy định thì Công ty thực hiện phát hành hóa đơn cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC, cụ thể:

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu công ty có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì:

+ Phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp;
+ Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn, gửi bảng kê hóa đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC);
+ Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng).

Nếu công ty không có nhu cầu sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì:
+ Thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng;
+ Thông báo kết quả hủy hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp;
+ Thực hiện thông báo phát hành hóa đơn mới với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, công ty phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9, Thông tư số 39/2014/TT-BTC).

Nguồn tham khảo: Công văn 3063/TCT-KK, ngày 08/07/2016

Diễn đàn Webketoan