Chưa thông báo với cơ quan thuế về tài khoản ngân hàng vẫn được khấu trừ hay hoàn thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 17/11/2016 - 7787 lượt xem.

Ngày 04/11/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 5120/TCT-KK, hướng dẫn về chính sách thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chưa đăng ký/thông báo với cơ quan thuế.

Căn cứ:

– Khoản 1, Điều 8, Nghị định 83/2013/NĐ-CP
– Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều 15, Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Khoản 2, Điều 8, Nghị định 129/2013/NĐ-CP

Theo đó:

Chưa đăng ký/thông báo tài khoản với cơ quan thuế chỉ bị xử phạt hành chính, không ảnh hưởng đến việc kê khai hay hoàn thuế

– Trường hợp xác định được giao dịch mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp (người mua) và nhà cung cấp (người bán) là có thật
– Hóa đơn do người bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ xuất cho công ty là hóa đơn hợp pháp
– Bên bán có khai thuế theo quy định và việc không ký tài khoản với cơ quan thuế chỉ là hành vi vi phạm thủ tục

* Được khấu trừ thuế đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ theo quy định.
* Bị xử phạt hành chính đối với việc chưa đăng ký/thông báo tài khoản theo quy định tại Nghị định số 129/2013/NĐ-CP:

“Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:
a) Cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu, chứng từ, hóa đơn, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế trong thời hạn kê khai thuế; số hiệu tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.
b) Không cung cấp đầy đủ, đúng các chỉ tiêu, số liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế phải đăng ký theo chế độ quy định, bị phát hiện nhưng không làm giảm nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
c) Không cung cấp; cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, công nợ bên thứ ba có liên quan trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày được cơ quan thuế yêu cầu.”

Hiện tại Thông tư 173/2016/TT-BTC sẽ có hiệu lực vào ngày 15/12/2016 sẽ chính thức gỡ bỏ quy định về tài khoản thanh toán làm căn cứ khấu trừ, hoàn thuế GTGT phải là tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế.

Nguồn tham khảo: Công văn 5120/TCT-KK, ngày 04/11/2016

Diễn đàn Webketoan