Dừng sử dụng hóa đơn có bắt buộc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn?

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Wednesday 25/05/2016 - 5603 lượt xem.

Căn cứ:
– Điểm e, Khoản 2, Điều 26, Thông tư 39/2014/TT-BTC
– Điều 27, Thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo đó:
– Doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế (trừ đối tượng cơ quan thuế cấp hóa đơn) kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.
Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).
– Để giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, Tổng cục thuế thống nhất với Cục thuế Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp:
+ Đã sử dụng hết hóa đơn
+ Đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý
+ Ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)
thì trong các quý tiếp theo khi doanh nghiệp chưa tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế hoặc chưa tiếp tục thông báo phát hành hóa đơn tự in/đặt in, chưa sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp không phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn gửi cơ quan thuế.

*Nguồn tham khảo: Công văn 5385/TCT-CS, ngày 15/12/2015

Diễn đàn Webketoan