Giảm nhiều phí, lệ phí cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch từ tháng 7/2021

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Friday 09/07/2021 - 1402 lượt xem.

Vừa qua, Bộ Tài Chính vừa ban hành Thông tư 47/2021/TT-BTC
Theo đó ban hành mức thu mới của khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, áp dụng từ 01/07/2021.

Cụ thể là giảm từ 20% đến 50%, ước tính khoảng 1000 tỷ đồng mức phí liên quan đến các đối tượng thuộc ngành xây dựng, ngân hàng, du lịch, chứng khoán, hàng không,…..

Giảm 30 loại phí, lệ phí 

Nhiều mức phí, lệ phí giảm cao như:

– Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB: bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư 25/2021/TT-BTC.
– Phí hải quan: bằng 90% mức thu phí, lệ phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 194/2016/TT-BTC
– Phí đăng ký giao dịch bảo đảm: bằng 80% mức thu phí quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 202/2016/TT-BTC
– Phí thẩm định dự toán xây dựng: bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC
– Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng: bằng 50% mức thu phí quy định tại Mục 1 Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC
– Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trong thông tư thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Loan Nguyễn – Biên tập viên Webketoan

Diễn đàn Webketoan