Giới thiệu những điểm mới về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 25/08/2016 - 3766 lượt xem.

Ngày 18/08/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 3730/TCT-CS, giới thiệu Thông tư 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC.
Theo đó:
*Về hình thức tổ chức quỹ:

Quỹ có thể tổ chức dưới 1 trong 2 hình thức:
– Thành lập tổ chức không có tư cách pháp nhân và trực thuộc doanh nghiệp.
– Không thành lập tổ chức quỹ và do cán bộ của doanh nghiệp kiêm nhiệm thực hiện các hoạt động.

*Mức trích lập quỹ từ thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế :

– Đối với doanh nghiệp nhà nước: trích từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ để lập Quỹ;
– Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước: Tự quyết định mức trích cụ thể nhưng tối đa không quá 10% thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ.

Ngoài ra, có bổ sung quy định việc điều chuyển Quỹ không áp dụng đối với một số trường hợp sau:

+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài điều chuyển cho công ty mẹ ở nước ngoài.
+ Công ty mẹ ở Việt Nam điều chuyển cho công ty con ở nước ngoài.

*Về việc sử dụng quỹ:

Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% số Quỹ đã trích lập(trong đó có bổ sung quy định về việc nộp về Quỹ phát triển KH & CN quốc gia hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ chủ quản , tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế), cụ thể:

Trong thời hạn 05 năm, kể từ khi trích lập, tổng số tiền đã sử dụng và số tiền nộp về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ chủ quản, tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế không hết 70% số quỹ đã trích lập kể cả nhận điều chuyển (nếu có) thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên số tiền Quỹ còn lại và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập Quỹ.

Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần quỹ không sử dụng hết là lãi suất trái phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm (hoặc lãi suất tín phiếu kho bạc loại kỳ hạn một năm) áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là hai năm.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng Quỹ không đúng mục đích:

Trong thời gian trích lập, doanh nghiệp sử dụng Quỹ không đúng mục đích thì doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước phần thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên khoản thu nhập đã trích lập Quỹ mà sử dụng không đúng mục đích và phần lãi phát sinh từ số thuế thu nhập doanh nghiệp đó.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dùng để tính số thuế thu hồi là thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp trong thời gian trích lập Quỹ.

Lãi suất tính lãi đối với số thuế thu hồi tính trên phần Quỹ sử dụng không đúng mục đích là mức tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thời gian tính lãi là khoảng thời gian kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm đến ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Download công văn: Tại đây

Diễn đàn Webketoan