Hóa đơn xuất khẩu phát hành trước 01/06/2014, doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng cho đến hết.

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 29/04/2014 - 19983 lượt xem.

Về việc hướng dẫn sử dụng hóa đơn xuất khẩu, ngày 25/04/2014, Tổng Cục Thuế đã có Công Văn 1412/TCT-CS trong đó nêu rõ:

♣  Từ ngày 01/03/2014 các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã phát hành hóa đơn xuất khẩu nếu có nhu cầu vẫn được tiếp tục sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

♣  Cơ quan Thuế chỉ ngừng tiếp nhận thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu kể từ ngày 01/06/2014.

CongvsanĐối với hóa đơn xuất khẩu đã thông báo phát hành trước ngày 01/6/2014 thì doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đăng ký số lượng hóa đơn xuất khẩu còn tồn chưa sử dụng gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 31/07/2014 để được tiếp tục sử dụng.

Link tải công văn này: CV1412/TCT-CS.

Diễn đàn Webketoan