Không sử dụng hết 70% Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong 5 năm sẽ phải nộp thêm lãi phát sinh

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 24/05/2016 - 5790 lượt xem.

Căn cứ: Khoản 2, Điều 10, Thông tư 78/2014/TT-BTC

Theo đó:

– Nếu công ty hoàn nhập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong thời gian 5 năm kể từ khi trích lập thì không phải nộp tiền lãi tương ứng số thuế TNDN phát sinh do hoàn nhập quỹ khoa học công nghệ.

Sau thời gian 5 năm kể từ khi trích lập quỹ, nếu công ty không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% hoặc sử dụng không đúng mục đích thì công ty phải nộp ngân sách nhà nước:
+ Phần thuế TNDN tính trên khoản thu nhập đã trích lập quỹ mà không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích;
+ Phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN trên theo quy định.

 

*Nguồn tham khảo: Công văn 2131/TCT-DNL, ngày 14/05/2016

Diễn đàn Webketoan