Một số hỏi đáp về thuế được trả lời bởi Tổng cục thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 13/05/2016 - 13362 lượt xem.

1. Chi phí lương của chủ sở hữu đồng thời là giám đốc Công ty TNHH một thành viên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN hay không?

Trả lời: 
Căn cứ vào công văn 727/TCT-CS, ngày 03/03/2015
Công văn có hướng dẫn như sau:
Căn cứ đặc thù của Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì khoản chi tiền lương, tiền công của chủ Doanh nghiệp tư nhân, chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ), (không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất, kinh doanh) đều thuộc khoản chi phí quy định tại tiết d, điểm 2.5 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính.
Vậy: Chi phí lương của chủ sở hữu đồng thời là giám đốc không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN

2. Chi phí mua đồ dùng phục vụ cán bộ nhân viên có được trừ khi tính thuế TNDN?

Trả lời:

Căn cứ hướng dẫn
+ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015.
+ Điều 1 Chương I Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014.

Trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi mua đồ dùng nhằm mục đích phục vụ cán bộ nhân viên trong Công ty như: giường, chăn ga gối đệm, tủ lạnh, bình tắm nóng lạnh,… thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế theo quy định.
3. Bán hàng và có chính sách thưởng hỗ trợ cho khách hàng có phải lập hóa đơn?
Trả lời:
Về thuế GTGT:
Căn cứ quy định tại:
+ Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC)
+ Khoản 2.4, 2.5 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/02/2014 của Bộ Tài chính.

+ Khoản 3, 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn giá tính thuế

Doanh nghiệp phải lập hóa đơn đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động.

Về thuế TNDN:
Căn cứ quy định Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính

Trường hợp doanh nghiệp có các khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp và chứng từ thanh toán theo quy định là các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nguồn tham khảo: Trang hỏi đáp về thuế của Tổng cục thuế

Diễn đàn Webketoan