Nghị định 122/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 50/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch & đầu tư

Đăng bởi: Phạm Thảo Quyên - Wednesday 09/03/2022 - 3044 lượt xem.

Ngày 28/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

– Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng nghị định nêu rõ tại Điều 1 và Điều 2 Chương I như sau:

+ Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

+ Nghị định được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Người có thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này; Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

– Khoản 1 Điều 4 Chương I Nghị Định quy định rõ mức phạt tiền tối đa đối với từng lĩnh vực. Theo đó, lĩnh vực đầu tư là 300.000.000 đồng; lĩnh vực đấu thầu là 300.000.000 đồng; lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là 100.000.000 đồng; lĩnh vực quy hoạch là 500.000.000 đồng.

– Khoản 2 Điều 4 Nghị Định nêu rõ mức phạt tiền quy định tại Nghị định là mức phạt áp dụng đối với tổ chức (trừ mức phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 28; điểm a và điểm b khoản 2 Điều 38; Điều 62 và Điều 63 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 (một phần hai) mức phạt tiền đối với tổ chức.

– Điều 5 Nghị định cũng quy định cụ thể về thời hiệu và thời điểm xác định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp là 1 năm; đối với lĩnh vực quy hoạch là 2 năm.

– Mức phạt theo từng hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục được quy định cụ thể tại các điều từ Chương II đến Chương V Nghị định này.

+ Chương II: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, gồm 4 Mục và 26 Điều từ Điều 6 đến Điều 31.

+ Chương III: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu thầu, gồm 2 Mục và 11 Điều từ Điều 32 đến 42.

+ Chương IV: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, gồm 27 Điều từ Điều 43 đến Điều 69.

+ Chương V: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quy hoạch, gồm 03 Điều từ Điều 70 đến Điều 72

– Tại Chương VI, Nghị định còn sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền xử phạt của các chức danh đảm bảo phù hợp với mức xử phạt tối đa của từng lĩnh vực; phân định thẩm quyền xử phạt của các cơ quan đảm bảo khách quan, minh bạch.

Nghị định gồm 07 Chương 82 Điều, thay thế Nghị Định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

CTV Lê Thị Thoa

Diễn đàn Webketoan