Nghị định 143/2018/NĐ-CP về BHXH bắt buộc với lao động nước ngoài tại Việt Nam

Đăng bởi: Phạm Hằng - Thursday 29/11/2018 - 2838 lượt xem.

Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018. Sau đây Webketoan xin điểm tin một số lưu ý để các bạn nắm rõ hơn về nghị định này.

1/ Nội dung quy định

Nghị định này quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2/ Đối tượng áp dụng

Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.(Khoản 1, điều 2)

Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân được phép hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

(Xem thêm điều 2, nghị định 143/2018/NĐ-CP)

3/ Các chế độ BHXH bắt buộc (Điều 5)

  • Ốm đau;
  • Thai sản;
  • Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
  • Hưu trí và tử tuất.

4/ Mức đóng, mức tiền lương tháng đóng

Mức đóng

  • NSDLĐ quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của NLĐ như sau:

+  3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

+  0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

+  14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

  • NLĐ đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

NLĐ không làm việckhông hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Mức tiền lương tháng đóng

Tiền lương tháng đóng BHXH được quy định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp tiền lương tháng cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở. (Mức lương cơ sở từ 01/7/2018 là 1.390.000 đồng, 20 lần là 27.800.000 đồng)

  5/ Đối với NLĐ ký HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động

NLĐ mà giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ và thuộc diện áp dụng BHXH bắt buộc thì NLĐ và NSDLĐ chỉ đóng BHXH đối với HĐLĐ giao kết đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì NSDLĐ phải đóng theo từng HĐLĐ đã giao kết.

Diễn đàn Webketoan