Sửa đổi nhiều quy định về Thuế TNCN, Thuế TNDN từ tháng 05/2018

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 29/03/2018 - 8912 lượt xem.

Ngày 16/03/2018, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 25/2018/TT-BTC

Thông tư này hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013.

Chủ yếu xoay quanh:

 • Sửa đổi, bổ sung về đối tượng không chịu thuế GTGT, cụ thể là sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.
 • Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
 • Bổ sung quy định liên quan đến khoản chi không được trừ, cụ thể là:

  + Chi khấu hao TSCĐ
  + Sửa đổi, bổ sung thêm quy định Chi mua bảo hiểm nhân thọ không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty sẽ không được tính vào chi phí được trừ

  + Chi vượt mức để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

  + Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động

 • Sửa đổi quy định về thuế TNCN liên quan đến thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/05/2018

Xem chi tiết về Thông tư: tại đây 

Diễn đàn Webketoan