Điều kiện và nội dung thi chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 01/08/2013 - 68188 lượt xem.

Theo thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Bộ tài chính quy định việc thi và cấp chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên, chứng chỉ hành nghề kế toán có quy định:

 1. Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán phải có đủ các điều kiện sau đây: 2011-2

♦  Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

♦  Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán;

♦  Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt  nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi;

♦  Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định;

♦  Không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Luật kế toán.                         ( Ảnh minh họa)

2. Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải có đủ các điều kiện sau đây:

+  Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

+  Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên về chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có tổng số đơn vị học trình (hoặc tiết học) các môn học: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Phân tích hoạt động tài chính, Thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác và có văn bằng, chứng chỉ hoàn thành các khoá học do Tổ chức nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán cấp bảo đảm các quy định tại Điều 9 Thông tư này;

+  Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán từ 60 tháng trở lên tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi; hoặc thời gian thực tế làm trợ lý kiểm toán ở doanh nghiệp   kiểm toán từ 48 tháng trở lên tính từ tháng ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời điểm đăng ký dự thi;

+  Nộp đầy đủ, đúng mẫu hồ sơ dự thi và lệ phí thi theo quy định         

3. Nội dung thi

Người dự thi lấy Chứng chỉ hành nghề kế toán thi 4 môn thi sau:

–  Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

–  Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;

–  Thuế và quản lý thuế nâng cao;

–  Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Người dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên thi 7 môn thi sau:        

          ♦  Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp;

♦  Tài chính và quản lý tài chính nâng cao;                                                                                                                     

♦  Thuế và quản lý thuế nâng cao;                                                                                                                                    

♦  Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao;

♦  Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

♦  Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

♦  Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

Người có Chứng chỉ hành nghề kế toán dự thi lấy Chứng chỉ kiểm toán viên phải thi 03 môn thi sau:

          + Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao;

          + Phân tích hoạt động tài chính nâng cao;

          + Ngoại ngữ trình độ C của 01 trong 05 ngoại ngữ thông dụng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức.

Theo thông tư này, Hội đồng thi tổ chức ít nhất mỗi năm một kỳ thi vào quý III hoặc quý IV. Trước ngày thi ít nhất 60 ngày, Hội đồng thi thông báo chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết khác liên quan đến kỳ thi.

Trong thời hạn chậm nhất 60 ngày kể từ ngày kết thúc thi, Hội đồng thi phải công bố kết quả thi từng môn thi và thông báo cho người dự thi. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian công bố, Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nhưng thời gian kéo dài không quá 30 ngày.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2012 và thay thế Quyết định 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 171/2009/TT-BTC ngày 24/8/2009 của Bộ Tài chính .

Diễn đàn Webketoan