Giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 84/2016/TT-BTC về thủ tục thu nộp NSNN đối với các khoản thuế và thu nội địa

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Friday 22/07/2016 - 7919 lượt xem.

Ngày 21/07/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 3276 /TCT-KK, giới thiệu nội dung mới của Thông tư 84/2016/TT-BTC

Phạm vi điều chỉnh: Hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) đối với các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước, tiền sử dụng đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu khác do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật, không bao gồm các khoản thu nộp phát sinh tại khâu xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối tượng áp dụng: Người nộp thuế; cơ quan thuế; cơ quan kho bạc nhà nước; ngân hàng; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu nộp các khoản thuế và thu nội địa.

Theo đó, có một số điểm tiêu biểu sau:

*Hướng dẫn chi tiết cách lập chứng từ nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Điều 6)

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế lập giấy nộp tiền vào NSNN nhanh chóng, chính xác, an toàn và bảo mật thông tin trong toàn bộ quá trình thực hiện nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Thông tư số 84/2016/TT-BTC đã hướng dẫn chi tiết cách thức lập Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (mẫu số C1-02/NS ban hành kèm Thông tư số 84/2016/TT-BTC) theo trường hợp trực tiếp lập giấy nộp tiền hoặc lập giấy nộp tiền thay, kê khai theo 8 nhóm thông tin:
(1) Thông tin loại tiền nộp thuế
(2) Thông tin về người nộp thuế và người nộp thay
(3) Thông tin ngân hàng/ kho bạc nhà nước và tài khoản trích tiền nộp thuế.
(4) Thông tin nộp ngân sách nhà nước.
(5) Thông tin tài khoản kho bạc nhà nước.
(6) Thông tin nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền
(7) Thông tin về tên cơ quan quản lý thu
(8) Thông tin về khoản nộp ngân sách nhà nước
– Để hoàn thành lập giấy nộp tiền: Người nộp thực hiện ký điện tử và gửi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước trên hệ thống nộp thuế điện tử.
Trước: Chưa có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết lập chứng từ nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

*Hướng dẫn thực hiện nộp thuế điện tử qua dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp (Điều 8)

– Lập chứng từ nộp thuế theo hình thức nộp thuế điện tử qua dịch vụ thanh toán điện tử do ngân hàng cung cấp (như ATM, internet banking, mobile banking, POS hoặc hình thức thanh toán điện tử khác) theo hướng dẫn tại quy trình sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử của từng hệ thống ngân hàng.
– Bổ sung quy định dịch vụ nộp thuế điện tử do ngân hàng cung cấp phải đảm bảo các thông tin từ khoản 1 đến khoản 8, Điều 6 Thông tư số 84/2016/TT-BTC.
Trước: Thông tư số 85/2011/TT-BTC chưa quy định các thông tin bắt buộc trên chứng từ nộp tiền.

*Hướng dẫn chi tiết lập chứng từ nộp thuế tại quầy giao dịch của ngân hàng phối hợp thu, ngân hàng ủy nhiệm thu, cơ quan kho bạc nhà nước (Điều 9)

a) Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chi tiết cách thức lập bảng kê nộp thuế (mẫu số 01/BKNT ban hành theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC) trong trường hợp nộp thuế tại quầy giao dịch bằng tiền mặt, kê khai các thông tin như sau:
(1) Thông tin loại tiền nộp thuế: Ngoài việc lựa chọn ô “VND”, “USD” thì người nộp thuế có thể ghi thông tin loại ngoại tệ khác theo quy định của pháp luật.
(2) Thông tin về người nộp thuế và người nộp thay
(3) Thông tin ngân hàng/kho bạc nhà nước và tài khoản trích tiền nộp thuế.
(4) Thông tin nộp ngân sách nhà nước: Người nộp thuế chỉ chọn “TK thu NSNN” hoặc “TK thu hồi hoàn thuế GTGT”
(5) Thông tin tài khoản kho bạc nhà nước: Cho phép ghi thông tin tài khoản kho bạc nhà nước không đồng cấp với cơ quan quản lý thu.
(6) Thông tin nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền
(7) Thông tin về tên cơ quan quản lý thu: Cho phép ghi thông tin về cơ quan quản lý thu khác với cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế.
(8) Thông tin về khoản nộp ngân sách nhà nước: Hướng dẫn bổ sung cách ghi các trường thông tin về “Số tờ khai/ số quyết định/ số thông báo”; “kỳ thuế/ ngày quyết định/ ngày thông báo”; “nội dung khoản nộp ngân sách nhà nước”
(9) Thông tin số tiền bằng số và bằng chữ
(10) Thông tin về người nộp tiền
b) Bổ sung hướng dẫn chi tiết cách thức lập bảng kê nộp thuế trong trường hợp nộp thuế tại quầy giao dịch của cơ quan kho bạc nhà nước bằng hình thức chuyển khoản, kê khai các thông tin như sau:
– Chứng từ sử dụng
+ Trường hợp trích tài khoản dự toán: Chứng từ sử dụng là giấy rút dự toán ngân sách (mẫu số C2-02/NS) đối với dự toán kinh phí thường xuyên, giấy rút vốn đầu tư (mẫu số C3-01/NS) đối với dự toán kinh phí đầu tư theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
+ Trường hợp trích tài khoản tiền gửi, tài khoản có tính chất tiền gửi: Chứng từ sử dụng là Ủy nhiệm chi (mẫu số C4-02/KB ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
– Phương pháp ghi chép, trách nhiệm luân chuyển chứng từ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 08/2013/TT-BTC.
Trước: Thông tư 85/2011/TT-BTC chưa hướng dẫn chi tiết cách chứng từ nộp tiền theo 2 trường hợp nộp thuế tại quầy giao dịch nêu trên.

* Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế (Điều 17).

– Thông tư quy định nguyên tắc xử lý sai sót; hướng dẫn thực hiện tra soát và điều chỉnh thông tin hạch toán thu ngân sách.
– Quy định về mẫu chứng từ sử dụng trong tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN:
+ Sử dụng mẫu C1-07/NS trong trường hợp cơ quan thuế thực hiện tra soát với cơ quan KBNN các khoản nộp NSNN đã được hạch toán thu NSNN.
+ Sử dụng mẫu C1-07/NS trong trường hợp người nộp thuế, tổ chức khác thực hiện tra soát, đề nghị điều chỉnh thông tin thu nộp với cơ quan thuế, kho bạc nhà nước.
– Quy định về thời gian trả lời tra soát: Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết nội dung tra soát trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được đề nghị tra soát hoặc điều chỉnh.
Trước: Thông tư 128/2008/TT-BTC, Thông tư 85/2011/TT-BTC chưa hướng dẫn về nguyên tắc, mẫu biểu, cách thức thực hiện tra soát.

*Kế hoạch nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến công tác thu nộp NSNN.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại triển khai nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thu nộp NSNN, trao đổi thông tin theo hình thức giao dịch điện tử. Dự kiến trong quý 1 năm 2017 sẽ đồng bộ nâng cấp, triển khai các ứng dụng sau:
– Dịch vụ nộp thuế điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đáp ứng các mẫu biểu, quy trình mới.
– Cung cấp dịch vụ thông báo/ tra cứu số thuế đã nộp thông qua tài khoản giao dịch thuế điện tử tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
– Thực hiện thủ tục tra soát điện tử giữa cơ quan thuế với cơ quan kho bạc nhà nước, người nộp thuế; thủ tục điều chỉnh thông tin thu nộp NSNN với cơ quan kho bạc nhà nước bằng phương thức điện tử.
– Thực hiện thủ tục người nộp thuế đề nghị và cơ quan thuế xác nhận số đã nộp NSNN theo phương thức giao dịch điện tử.
– Nâng cấp chương trình thu NSNN tại Kho bạc Nhà nước, hệ thống ngân hàng phối hợp thu, hệ thống ngân hàng uỷ nhiệm thu.
– Nâng cấp hệ thống thanh toán liên ngân hàng (CITAD) đáp ứng truyền nhận đủ thông tin thu nộp NSNN.
– Nâng cấp hệ thống trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý thu nộp NSNN giữa các cơ quan thuộc Bộ Tài chính (Cục Tin học Thống kê, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế).

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 2/8/2016

Download công văn: Tại đây

Diễn đàn Webketoan