Giới thiệu thư viện Webketoan

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Sunday 11/01/2015 - 6229 lượt xem.

Webketoan có tổ chức thư viện riêng. Trong thư viện, chúng tôi cập nhật liên tục kịp thời những văn bản pháp quy mới ban hành. Văn bản được cập nhật trong thư viện là những văn bản trong lĩnh vực liên quan và cần thiết cho các bạn làm kế toán như kế toán, pháp luật thuế, lao động tiền lương bản hiểm, luật kinh doanh, …

Đường dẫn truy cập thự viện:

thuvien.webketoan.vn

Giới thiệu một số nội dung mới cập nhật trong thư viện

Công văn số 5806/TCT-KK chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt
Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng)

CV 17526/BTC-TCT
V/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Luật 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều các luật thuế 71/2014/QH13
Luật 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều các luật thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB
Luật 70/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13
Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13
Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Luật kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13
Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản và quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản.

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13
Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014. Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

NĐ 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật BHYT
Nghị định 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị định 103/2014/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng 2015
Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ : Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.

Công văn số 4716/TCT-CS
Công văn số 4716/TCT-CS ngày 24/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC

Thông tư số 151/2014/TT-BTC
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Công văn số 4280/TCT-CS
Công văn số 4280/TCT-CS ngày 2/10/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 103/2014/TT-BTC

Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế

Thông tư số 134/2014/TT-BTC
Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Diễn đàn Webketoan